Imagine Chemistry 2019

English

ImagineChemistry_Logo.png

The 2019 challenge officially launches on January 8th, 2019, but as of today you can find out about the new challenges and start submitting your ideas to the online challenge platform. Read on to find out more!

Nouryon is looking for ways to create a more sustainable future through chemistry, and they believe that collaboration will be key to achieving this goal. Through the Imagine Chemistry program, Nouryon invites startups, scale-ups, researchers, and other organizations to work with them as equal partners to tackle some of the most urgent chemistry-related challenges and turn their innovative ideas into reality.

How does it work?

From January 8th through March 8th, 2019 teams of Nouryon experts will work with everyone who submits an idea through the platform to understand their idea, suggest improvements, and explore potential fits with the business. At the end of this two-month period, a jury of Nouryon business and R&D leaders and external experts will select the 20 most promising ideas to participate in a three-day event from May 21st to May 24th at S/park, in Deventer, the Netherlands.

During the event finalists will work with subject matter experts from Nouryon and their partners in R&D, finance, startups, Open Innovation, and marketing, as well as senior management and potential investors, to further develop their ideas and proposal. At the end of the event winners will be announced. Winning teams will be awarded with the custom support they need to bring their ideas to market.

The 2019 business challenges

For the 2019 edition of Imagine Chemistry Nouryon is looking for solutions in the following areas:

Sustainable bio-based surfactants for everyone

How can we together make 100% bio-based and zero-hazard surfactants accessible worldwide?

Sensing in demanding chemical environments

Will your innovative sensing solution help our demanding chemical processes approach 100% resource efficiency?

From plastic waste to valuable feedstock

Do you have a solution to help us upcycle polyolefins?

Performance-boosting nano particles

Do you have a small particle solution to enhance the performance of our customers’ products?

Open idea challenge: Pushing the frontiers of sustainable innovation

Do you have an innovative idea on how to build a sustainable future together?

To find out more details about the different challenge areas, go to our platform.

Why join?

A year’s worth of meetings in three days

During the finals event, you get the chance to meet subject matter experts from across the value chain, all in one place in just three days, so you can save months of time and effort and quickly get the feedback you need to move forward.

Expert advice
Nouryon subject matter experts will give feedback on all ideas submitted. During the three-day event finalists will work with subject matter experts from Nouryon and their partners to further define your route to market.

Route to market

The goal is to innovate together and bring great ideas to market. This collaboration could take on many forms, for example a joint development agreement or having Nouryon as a launching customer.

Partnership & shared IP
Nouryon respects ownership of IP rights: your IP remains yours; Nouryons remains Nouryons. What you create together with Nouryon during the event will be your joint IP.

Get more information about Imagine Chemistry? Take a look at the website!

Nederlands

De 2019-challenge wordt officieel gelanceerd op 8 januari 2019, maar vanaf vandaag kun je meer te weten komen over de nieuwe uitdagingen en beginnen met het indienen van je ideeën op het online challengeplatform. Lees verder om meer te weten te komen!

Bij Nouryon zoekt men naar manieren om een meer duurzame toekomst te creëren door middel van chemie, en men gelooft dat samenwerking cruciaal zal zijn om dit doel te bereiken. Via het Imagine Chemistry-programma nodigt Nouryon startups, scale-ups, onderzoekers en andere organisaties uit om met hen samen te werken als gelijkwaardige partners om enkele van hun meest urgente chemiegerelateerde uitdagingen aan te pakken en hun innovatieve ideeën om te zetten in realiteit.

Hoe werkt het?

Van 8 januari tot en met 8 maart 2019 werken teams van Nouryon-experts samen met iedereen die een idee via ons platform indient om hun idee te begrijpen, verbeteringen voor te stellen en de mogelijkheden tot samenwerking met Nouryon te verkennen. Aan het einde van deze periode van twee maanden zal een jury van Nouryon-bedrijven en R&D-leiders en externe deskundigen de 20 meest veelbelovende ideeën selecteren om deel te nemen aan een driedaags evenement van 21 mei tot 24 mei in Deventer, Nederland.

Tijdens het evenement zullen finalisten samenwerken met vakspecialisten van Nouryon en haar partners in R&D, financiën, startups, Open innovatie en marketing, evenals senior management en potentiële investeerders, om hun ideeën en voorstel verder te ontwikkelen. Aan het einde van het evenement worden de winnaars bekend gemaakt. Winnende teams krijgen de aangepaste ondersteuning die ze nodig hebben om hun ideeën op de markt te brengen.

De business challenges voor 2019

Voor de editie 2019 van Imagine Chemistry is Nouryon op zoek naar oplossingen op de volgende gebieden:

Duurzame bio-gebaseerde oppervlakteactieve stoffen voor iedereen

Hoe kunnen we samen 100% bio-based en zero-hazard surfactants wereldwijd toegankelijk maken?

Detecteren in veeleisende chemische omgevingen

Zal jouw innovatieve sensoroplossing helpen om onze veeleisende chemische processen 100% efficiënt gebruik van hulpbronnen te laten benaderen?

Van plastic afval tot waardevolle grondstoffen

Heb jij een oplossing om ons te helpen bij het opwaarderen van polyolefinen?

Prestatieverhogende nanodeeltjes

Heb jij een oplossing met kleine deeltjes om de prestaties van de producten van onze klanten te verbeteren?

Open ideeënchallenge: de grenzen verleggen van duurzame innovatie

Heb jij een innovatief idee over hoe wij samen een duurzame toekomst kunen opbouwen?

Ga naar ons platform voor meer informatie over de verschillende uitdagingsgebieden.

Waarom meedoen?

Een jaar aan vergaderingen in drie dagen

Tijdens het finale-evenement krijg je de kans om materiedeskundigen uit de gehele waardeketen te ontmoeten, allemaal op één plaats in slechts drie dagen, zodat je maanden van tijd en moeite kunt besparen en snel de feedback krijgt die je nodig hebt om verder te komen.

Deskundig advies

De experts van Nouryon zullen feedback geven op alle ingediende ideeën. Tijdens het driedaagse evenement werken finalisten samen met materiedeskundigen van Nouryon en haar partners om jouw route naar de markt verder te definiëren.

Route naar de markt

Het doel van Nouryon is om samen te innoveren en geweldige ideeën op de markt te brengen. Deze samenwerking kan vele vormen aannemen, bijvoorbeeld een gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomst of Nouryon als launching customer.

Partnerschap en gedeeld IE
Nouryon respecteert het eigendom van IE-rechten: jouw IE blijft van jou; dat van Nouryon blijft van Nouryon. Wat jij samen met Nouryon creëert tijdens het evenement, is jullie gezamenlijke IE.

Meer weten over Imagine Chemistry, kijk op de website!